Anti-Discrimination NSW

Say NO to Discrimination - Dari


Download Say NO to Discrimination PDF 330KB  


به تبعیض جواب منفی بدهید

تبعیض را تحمل نکنید.

مگذارید با این موضوع خوش گذرانی نمایند.

شکایت کنید – مشوره ای محرمانه بگیرید

 

در ایالت NSW مغایر قانون است اگردر مقابل شما تبعیض نشان داده شود (با شما بصورت نامناسب معامله شود) بخاطر:

  سن و سال ●        

  معلولیت ●        

همجنس بازی ●        

 حالت مدنی یا موقف خانوادگی ●        

   نژاد ●        

مسایل جنسی (بشمول حالت حاملگی و شیردادن از پستان) ●        

مسئولیت ها منحیث یک مراقبت کننده ●        

موقف تغیرجنس ●        

 

این قانون در در موقعیت های ذیل تطبیق میشود:

زمانی که شما برای گرفتن یک کار درخواست میکنید ●        

در ساحه کار تان ●        

زمانی که یک حویلی یا اپارتمان را کرایه میگیرید ●        

در یک مکتب دولتی، یک کالج ویا پوهنتون ●        

زمانی که از یک سلسله خدمات در دکان ها، بانک ها، شفاخانه ها، هوتل ها، کلپ های ●        

راجستر شده ، محلات پذیرائی و تسهیلات سپورتی استفاده می دارید.           

                     

بورد مبارزه با تبعیض (Anti-Discrimination NSW) برای شما مشوره های محرمانه ای رایگان میدهد.

 

به تیلفون (02) 9268 5544 زنگ بزنید. کسانی که خارج از سدنی زندگی می نمایند به تیلفون شماره 1800 670 812 تماس بگیرند. اگر ضرورت به مترجم داشته باشید اول تیلفون شماره را 131 450 زنگ بزنید.
ايميل adbcontact@justice.nsw.gov.au

 

به وبسایت ما www.antidiscrimination.justice.nsw.gov.au مراجعه نمائید تا یک فارم شکایت را کاپی کنید. میتوانید شکایات خودرا بزبان خود تان بنویسید.